אופניים באוטובוס - אופניים ברכבת הקלה

כללי

אופניים באוטובוס החלו להיות מראה נפוץ בשנים האחרונות עם התגברות השימוש באופניים/אופניים חשמליים. ישנה דרישה הולכת וגוברת לשלב בין אופניים לבין אמצעי תחבורה אחרים, לרבות אוטובוסים ורכבת קלה, כדי למקסם את פוטנציאל השימוש בכל אחד מאמצעים אלה.

מטרה

לפרט את הכללים המנחים לשימוש משולב בין אופניים, אוטובוסים ורכבת קלה.

הגדרות

אוטובוס – כהגדרתו בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961. בהקשר של נוהל זה אוטובוס בין-עירוני הוא רכב שבו ישנם תאי מטען לשימוש ציבור הנוסעים בתחתיתו בגודל המאפשר הכנסת אופניים, ואוטובוס עירוני הוא רכב שבו אין תאי מטען לשימוש הציבור, אך יש מקום לנוסעים בעמידה במעברים רחבים בין המושבים.

אופניים לא ממונעים – כלי תחבורה בעל שני גלגלים המתנייד באמצעות דיווש דוושות על ידי הרוכב עליו.

אופניים ממונעים / קורקינט ממונע – אופניים / קורקינט בעלי מנוע עזר כפי שמוגדר בהוראות הרישום של אגף רכב במשרד התחבורה המתעדכנות מעת לעת. כלים אלו מוכרים יותר בשמות אופניים חשמליות או אופניים חשמליים / קורקינט חשמלי בהתאמה.

אופניים מתקפלים – אופניים אשר ניתן לקפלם באופן המאפשר הכנסתם לתיק נשיאה ונשיאתם ביד אחת.

מפעיל תחבורה ציבורית – בעל רישיון תקף להפעלת קו שירות בתחבורה ציבורית באוטובוס.

אזכורים

בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) (להלן: "צו הפיקוח").

הנחיות המפקח על התעבורה מיום 12.01.2010, סימוכין 00385310 "הובלת אופניים בתאי מטען באוטובוסים בין-עירוניים".

שיטה

1. מבוא

 1. החל מיום 01.01.2010 חל עדכון בצו הפיקוח ולפיו אופניים מכל סוג שהוא אינם מטען חריג ואין לחייבם בתשלום על מטען חריג [הנחיות המפקח על התעבורה למפעילים מיום 12.01.2010, סימוכין 00385310 "הובלת אופניים בתאי מטען באוטובוסים בינעירוניים"].
 2. ביטוח שוטף כאמור בסעיף 402 בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.לא יחול על אופניים.
 3.  

2. הכנסת אופניים לאוטובוסים בין-עירוניים

 1. לא תתאפשר הכנסת אופניים למרחב הנוסעים באוטובוס.
 2. לא תותר הכנסת אופניים שעליהם מורכב התקן גדול המשמש להסעת אדם אחר, למעט כיסא תינוק. שיקול דעת הנהג תחול על הכנסת אופניים בגודל חריג לתא המטען.
 3. נהג האוטובוס ינחה את בעלי האופניים להשתמש בתא המטען הרחוק יותר מדלת הכניסה הקדמית, בהתאם למדבקת ההנחיות אשר תודבק על דלתות תאי המטען [ראה נספח א – מדבקת ההנחיות לנוסע על דלת תא המטען].
 4. במקרה שישנו מקום ישיבה פנוי באוטובוס אך לא נשאר מקום פנוי בתא המטען להכנסת האופניים, המפעיל לא מחויב להזמין אוטובוס לתגבור.
 5. בעת הכנסת אופניים לתא המטען, יבדוק בעל האופניים שאין על האופניים עצמים חדים ובולטים אשר יכולים לסכן את כבודת הנוסעים האחרים ויוודא שהאופניים יציבים  בתא המטען.
 6. בהתאם לסעיף 463 בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961., משרד התחבורה מתיר הכנסת אופניים לתאי מטען של אוטובוסים בין-עירוניים, למעט במקרים שבהם קיים חשש כי אופניים משומנים/מלוכלכים בתא המטען יכתימו ציוד של נוסעים אחרים או יגרמו לפגיעה בו. לפיכך, הכנסת אופניים מלוכלכים באופן הבולט לעין תתאפשר בהתאם לשיקול דעתו של נהג האוטובוס.
 7.  

3. הכנסת אופניים לאוטובוסים בין-עירוניים

חל איסור להכניס אופניים לא מתקפלים (רגילים וממונעים) למרחב הנוסעים באוטובוס עירוני. האיסור חל מהסיבות המפורטות להלן:

 1. בטיחות הנוסעים.
 2. תפיסת מקום פנוי באוטובוס לרבות המקום המיועד לנוסעים בעלי מוגבלויות ולעגלות ילדים מקופלות.
 3. תנועת הנוסעים באוטובוס.
 4. פגיעה בציוד וברכוש של נוסעים אחרים.
 5. היעדר מתקן עגינה ייעודי לאופניים.
 6.  

4. הכנסת אופניים מתקפלים לאוטובוסים עירוניים

 1. אופניים מתקפלים המאוחסנים בתוך תיק יוכנסו למרחב הנוסעים באוטובוס העירוני ללא כל סייגים.
 2. במקרה שבו אופניים מתקפלים אינם מאוחסנים בתוך תיק בהתאם לסעיפים 463 ו-464 בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.הנהג רשאי לסרב להכניס את האופניים למרחב הנוסעים במקרה שמתקיים אחד התנאים הבאים:
  א) האופניים אינם מקופלים לחלוטין (לרבות חלקים בולטים כגון דוושות או כידון) ועלולים לסכן את נוסעי האוטובוס האחרים.
  ב) האופניים מלוכלכים באופן בולט לעין.
  ג) באחריות הנוסע להשאיר את אופניו צמודים אליו לאורך כל זמן הנסיעה באוטובוס.
 3.  

5. הכנסת אופניים לרכבת הקלה 

 1. ניתן להכניס לרכבת הקלה אופניים מתקפלים בלבד (עם או ללא תיק אחסון) בכל שעות פעילות הרכבת. לא תתאפשר הכנסת אופניים לא מתקפלים.
 2. באחריות הנוסע להשאיר את אופניו צמודים אליו לאורך כל זמן הנסיעה ברכבת הקלה.
 3. באחריות מפעיל הרכבת הקלה לשלב את הנחיות הכנסת האופניים לרכבת הקלה בשילוט אשר נמצא בתחנות העלייה לרכבת הקלה.
 4. פקח או בעל תפקיד אשר הוסמך לכך על ידי הנהלת הרכבת הקלה רשאי להורות לנוסע אשר עובר על הנחיות הנוהל לרדת מהרכבת הקלה בתחנה הקרובה.

תפריט נגישות

שיחה

לוגו של וואטסאפ